Säljvillkor

Avgift inklusive moms

Försäljningsprovision 0%

Fritt återrop till överenskommen bevakning. Ingen bevakning över utropspris. Återrop över utropspris debiteras med både köp- och säljprovision.

Fine Art Auction har till föremål för sin verksamhet att för sina uppdragsgivaren räkning vid auktioner utbjuda till försäljning konstföremål, varvid den som avgivit det högsta budet blir köpare. I sin verksamhet har Fine Art Auction att på bästa sätt tillvarata envar uppdragsgivares intresse genom att:

Vid mottagandet av ett objekt till auktion så långt som möjligt utreda eventuella rättsliga frågor som kan ha betydelse samt genom en besiktning av objektet fastställa dess äkthet och kondition.

På ett betryggande sätt förvara från uppdragsgivaren emottagna objekt.

Marknadsföra uppdragsgivarens till försäljning inlämnade objekt genom att presentera dessa i en för auktionen framtagen förteckning, genom annonsering och visning för intresserade presumtiva kunder.

Genomföra försäljning vid auktioner på ett sätt som bereder så många budgivare som möjligt möjlighet att deltaga i budgivningen, genomföra försäljning vid auktioner på ett sätt som bereder så många köpare som möjligt möjlighet att deltaga i budgivningen.

Från köparna uppbära och till säljarna redovisa uppdragsgivaren tillkommande betalning för försålda föremål.

Inlämnandet av objekt för försäljning

Uppdragsgivaren ansvarar för att han har full och oinskränkt ägande rätt till de objekt som han lämnar till Fine Art Auction för försäljning, eller, om objektet ägs av en annan eller andra, att han äger rätt att inlämna objektet till försäljning som uppbära likvid för detta. Uppdragsgivaren ska meddela Fine Art Auction om uppdrags-givarens rätt till objektet är föremål för, eller kan väntas bli föremål för, tvist.

Fine Art Auction är inte skyldiga att utan särskild anledning kontrollera uppdragsgivarens rätt till objektet.

Vid mottagandet av objekt utfärdar Fine Art Auction särskilt inlämningskvitto. Detta är icke överlåtbart, utan Fine Art Auction äger alltid rätt att återlämna objekt till den som inlämnat objektet utan att erhålla mottagnings-beviset i retur.

Så snart Fine Art Auction beslutat åtaga sig att sälja objektet ska särskilt avtal om försäljning träffas mellan uppdragsgivaren och Fine Art Auction.

Fine Art Auctions beskrivning av ett objekt i mottagningsbevis och försäljningsavtal grundar sig på Fine Art Auction preliminära bedömningar. Misstag angående upphovsman, äkthet, ålder, tillkomst, teknik eller skick kan av uppdragsgivaren ej åberopas gentemot Fine Art Auction.

Förvaring och försäkring

Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Fine Art Auction mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage motsvarande ett värde motsvarande utropspriset om inte ett särskilt avtal om annat försäkringsvärdet slutits. Om utropet anges i intervall, gäller alltid det lägre priset i intervallet. Fine Art Auction ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

Fine Art Auction kan ej hållas ansvariga för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material, såsom blekning av papper, sprickning i trä eller slitage i samband med visning.

Fine Art Auction är inte skyldiga att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 2.1.
Fine Art Auction ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

Katalogisering

Objekten ska katalogiseras med den noggrannhet som föranled av objektets karaktär, oaktat alla föremål säljs i befintligt skick, och det ankommer på presumtiva köpare att noggrant undersöka de föremål som är av intresse.

Uppgift i text angående upphovsman, äkthet, ålder, teknik eller skick tjänar endast som vägledning för en presumtiv köpare vid dennes undersökning av föremålet. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, äger köparen rätt att häva köpet,

I text ang dagsvärde vid försäljning på auktionsmarknaden vid den aktuella tidspunkten. Det pris till vilket objektet säljs, kan komma att väsentligt under- eller överstiga det angivna utrops-priset.
Avbildningar i text eller i annons sker i identifieringssyfte varför brister eller skador ej behöver framgå av bilden.

Visningar för presumtiva köpare anordnas i lokaler som Fine Art Auction finner lämpliga. Fine Art Auction äger därvid rätt att avgöra hur inlämnat föremål ska exponeras.

Fine Art Auction har full och oinskränkt rätt att fotografera och på annat sätt avbilda objekt som inlämnats till Fine Art Auction för försäljning samt låta sådana fotografier och avbildningar ingå i Fine Art Auction arkiv.

Auktion

Vid auktion ska objektet säljas om bud avges som lägst motsvarar det lägsta pris som uppdragsgivaren angivit särskilt i avtal med Fine Art Auction. Underskrids sådant lägsta pris utan med-givande från uppdragsgivaren ska Fine Art Auction gentemot uppdrags-givaren redovisa objektet som om det sålts till det angivna lägsta priset.

Redovisning / Utbetalning

Inom fem arbetsdagar efter auktionen översänds en preliminär redogörelse till uppdragsgivaren. Utbetalning för försålda och betalda objekt sänds till den adress uppdragsgivaren angivit på omstående sida 14 arbetsdagar efter auktionen. Förutsatt att köparen har betalt och ingen reklamation har skett. Fine Art Auction har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köparen för att få denne att fullgöra betalningen. För den händelse att köparen inte betalar, har Fine Art Auction rätt, att efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt, eller häva köpet och återställa egendomen till uppdragsgivaren.

Eventuell skadeståndstalan mot köpare som inte fullgör sin betalningsskyldighet före inte utan att särskild överenskommelse träfats därom med uppdragsgivaren.

Avhämtning av gods

Föremål som återropats eller av annan anledning inte försålts ska uppdragsgivaren hämta hos Fine Art Auction senast 10 dagar efter auktion.

Om uppdragsgivaren inte hämtat föremålen har Fine Art Auction rätt att ta ut en förvarningsavgift om 30 kr per dag eller lämna föremålet för lagring hos ett fristående speditionsföretag. Föremålet försäkras och lagras härvid på uppdragsgivarens bekostnad och risk. Skulle föremålet inte avhämtas inom tre månader efter det att uppdragsgivaren har anmanats att avhämta föremålet och anmaningen har upplyst om att föremålet annars kommer att säljas efter en viss tid, har Fine Art Auction rätt att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rött att sälja ej avhämtade föremål.

Fine Art Auction äger rätt att innehålla osålt objekt såsom säkerhet för fordran som Fine Art Auction har mot uppdragsgivaren, oberoende av hur denna fordran har uppkommit och om den är tvistligt eller ej.

Säljarens ansvar för fel

Om Fine Art Auction gentemot köparen blir ansvarig för fel i sålda föremål på grund av berättigad reklamation eller annat liknande skäl, har Fine Art Auction rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Fine Art Auction kan ha utgett till säljaren.

Force majeur

Fine Art Auction ansvarar inte för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som Fine Art Auction ej kan råda över eller förutse.

Lagval

Tvist rörande köp eller försäljning genom Fine Art Auction eller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser liksom annan tvist som har anknytning till Fine Art Auction verksamhet, ska avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

Särskilda villkor

För auktion vid vilken alla objekt utbjuds för en och samma uppdragsgivares räkning kan särskilda villkor gälla, t.ex. vad gäller betalning och avhämtning av köpt objekt. Dessa villkor meddelas då omedelbart före auktionen.

Köpvillkor

Avgifter

På det klubbade beloppet tillkommer en avgift om 22,5% inkl. moms.

Utropspriser

Utropspriser är baserade på tidigare uppnådda priser på jämförbara objekt och skall tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett objekt säljs kan komma att väsentligen överstiga eller understiga det angivna utropspriset. Har säljaren angivit ett bevakningspris överstiger detta inte utropspriset.

Ansvar för katalogtextens utformning

Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det ankommer på köparen att innan auktionen noggrant bedöma och undersöka föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i text angående t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik och skick är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Text kan komma att ändras p.g.a. mellankommande omständigheter.

Avbildningar i katalog eller i annons sker endast i identifieringssyfte vilket betyder att skador och brister inte alltid framgår av bilden. Konditionsrapport skall i likhet med uppgift endast tjäna som vägledninng för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt.  Fine Art Auctioner ansvarar inte heller för skador på ramar eller naturliga förändringar såsom blekning av papper, sprickbildning i trä eller slitage i samband med visning.

Mervärdesskatt tillkommer på provisionen.

Droit de Suite

Enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga verk utgår en avgift för vidareförsäljning av konstverk och brukskonst, vilka ej framställts i flera identiska exemplar. Avgiften utgår med fem (5) procent på försäljningspriset och tillfaller konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av det sjuttionde året efter konstnärens död.

På försäljningspris som inte överstiger en tjugondel av basbeloppet enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring. dvs 2200 kr år 2012, utgår ingen avgift.

Befrielse från svensk moms

Momsregistrerade företag utanför Sverige men inom EU erhåller befrielse från svensk moms om dokumentation rörande VAT-nummer redovisats till Fine Art Auction före auktionen.

Betalning och avhämtning

Betalning ska ske inom åtta (8) bankdagar efter auktionen och kan ske till bankgiro. Betalt objekt skall avhämtas senast trettio (30) dagar efter auktionsdagen.

Erläggs inte betalning inom angiven tid äger Fine Art Auction rätt att kräva att köpet fullgörs samt rätt att kräva dröjsmålsränta motsvarande diskonto plus åtta (8) procentenheter på beloppet. Fine Art Auction äger även vid utebliven betalning rätt att häva köpet och erhålla ersättning för skada eller sälja om föremålet för köparens räkning utan underrättelse härom till köparen till utrops- och bevakningspris som Fine Art Auction finner lämpligt.

Vid omförsälljning äger Fine Art Auction rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas tilll köparen. Om försäljnings-priset inte täcker Fine Art Auction kostnader och fordringar, ska köparen erlägga mellanskillnaden.

På föremål som inte avhämtats inom 30 dagar tillkommer en förvaringsavgift per föremål och dag med 50 kronor jämte mervärdsskatt. Fine Art Auction ansvar för vård och tillsyn av föremålen upphör om dessa inte avhämtas inom föreskriven tid. Köpare som ej erlagt betalning eller avhämtat inropat objekt inom föreskriven tid skall ersätta Fine Art Auction

för samtliga kostnader, inklusive men utan begränsning till kostnader för transport, förvaring och försäkring, till följd härav.

Köparens hävningsrätt

Om en väsentlig uppgift i katalogen visar sig vara direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Eventuella fel ska reklameras omedelbart efter det att köparen märkt (eller bort ha märkt) felet, dock senast inom tio dagar efter auktionsdagen.

Rätten att häva ett köp tillkommer endast den ursprunglige köparen och upphör om objektet överlåtes till tredje man. Vid hävning av ett köp erhåller köparen mot återlämnande av objektet det belopp som har erlagts till Fine Art Auction vid köpet. Köparen har ingen rätt till ersättning härutöver.

Ansvar

Fine Art Auction ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller högst återbetalning av klubbat pris jämte provision och avgifter. Fine Art Auction svarar således inte för direkta eller indirekta skador som orsakats köparen.

Exporttillstånd

Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m m krävs tillstånd för utförsel av vissa i lagen angivna äldre svenska och utländska kulturföremål.